เปิดโครงการอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ในด้านการเกษตร เพื่อพี่น้อง ชาวเกษตร

(1/1)

trainingsiam:
ศูนย์ฝึกวิชาชีพร่วมกับโชคทวีคูณเทรนนิ่งแอนซัพพลาย์
ที่อยู่ 115/203 ซอย 93/1 ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพฯ, 10150
-----------------------------------------------
หลักสูตรโซล่าเซลล์  รายละเอียดพอสังเขป
-สอนการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
-สอนระบบวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ กระแส
-สอนวงจรไฟฟ้าอนุกรม และขนาน
-สอนการคำนวณใช้อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
-สอนการคำนวณการใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะสม
-เรียนรู้ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ต่างๆ
-การออกแบบระบบงานโซล่าเซลล์
-----------------------------------------------------------------------------
การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในด้านการเกษตร เพื่อพี่น้อง ชาวเกษตร  ดังนี้
1.เพาะเห็ดโดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในการให้แสงสว่างและการให้ความชื้นกับโรงเรือนเพาะเห็ด
2.งานบ้านดิน พร้อมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การสูบน้ำ การใช้พัดลม การใช้แสงสว่าง
3.ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โค กระบือ หมู พลังงานแสงอาทิตย์ ในการให้แสงสว่าง และลม
4.ฟาร์มเลี้ยงไก่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การให้แสงสว่างอย่างพอเพียงกับการออกไข่และระบบระบายอากาศ
5.ระบบให้น้ำพืชไร่ สวนผสม พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำฟรี และไฟฟ้า ฟรี
6.ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในท้องถิ่นพลังงานแสงอาทิตย์ เช่นการให้แสงสว่างทางเดินในหมู่บ้าน
7.ระบบสูบน้ำเข้านา พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่มีควัน ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่น

***หน่วยราชการ หรือสถานศึกษา ที่ต้องการอบรมเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ หลักสูตร 2 วัน สามารถออกแบบ และติดตั้งได้
ท่านสามารถติดต่อวิทยากรอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นงานดุษฎีนิพนธ์ ของ อ.ประวิทย์ สุดประเสริฐ ให้ความรู้กับหน่วยงาน
ที่ต้องการนำความรู้ไปสู่ประชาชนท่านสามารถดูรายละเอียดที่ ไฟล์งานการอบรมที่ วีดีโอพลังงานแสงอาทิตย์

***หากท่านสนใจแผงโซล่า ศูนย์ฝึกมีแผงโซล่าเซลล์คุณภาพดี รับประกัน 2 ปี จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์แปลงไฟในราคาพิเศษ ทั้งนี้ยังมีหนังสือโซล่าเซลล์ในรูปแบบ E-book ส่งถึงบ้านท่าน ทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-9844420-21, 084-0847173, 081-8241332
อีเมล์ aseantrainingcenter@gmail.com
ติดตามความเคลื่อนไหว www.facebook.com/trainingsiam

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ