เรื่องจริงที่เกิดขึ้นของการซื้อที่ดิน สปก 4-01

(1/13) > >>

vud:
  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ได้ไปสำนักงานปฏิรูปที่ดินขณะนั่งคุยอยู่กับท่านปฏิรูปที่ดินอยู่ได้มีคุณยายแก่ๆคนหนึ่งเข้ามาขอพบปฏิรูปที่ดินเพื่อขอปรึกษาปัญหาว่า  คุณยายได้ซื้อที่ดิน  สปก 4-01 แปลงหนึ่ง 20 ไร่ ราคา  200000  บาทได้จ่ายเงินและเข้าไปทำกินมาหลายสิบปีจนมาถึงรุ่นลูกของเจ้าของที่ดิน สปก นั้นได้มาขอสิทธิ์การครอบครองที่ดินของพ่อตนเอง คุณยายถามว่าจะต้องคืนที่ดินให้เขาหรือไม่เพราะตอนซื้อจากพ่อเขาก็เต็มใจขายให้   ปฏิรูปที่ดินตอบชัดเจนว่าที่ดินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกเจ้าของที่ดินเดิมถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีไม่เคยได้เข้าไปทำประโยชน์  แต่คุณยายสามารถฟ้องศาลร้องเรียกค่าเสียหายเอาเงินคืนได้จากเจ้าของที่ดินได้

tachis:
เป็นความจริงหรือครับ  ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนี่  ผมคิดว่าผู้ที่ครอบครองพื่นที่ทำกิน  ตั้งแต่  10  ขึ้นไป จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

wannana:

ปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก  เพราะเจ้าของเดิมที่เคยครอบครองที่ดิน  สปก 4-01  มาก่อนไม่ซื้อสัตย์

ก่อนอื่น อยากให้ท่านมีความเข้าใจในเรื่องที่ดิน สปก 4-01 เสียก่อนว่า มันได้มาอย่างไร  ทำไม ราษฏรจึงมีสิทธิทำประโยชน์บนที่ดินแปลงนั้น   เนื่องจาก ภาครัฐมีแนวคิดในการจัดสรรที่ดินให้ราษฏร ชาวไร่  ชาวสวน ชาวนา ที่ยากจน ไม่มีที่ทำกิน และราษฏรต้องมีอาชีพเกษตรเท่านั้น

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

ความหมายของ “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปที่ดินมาตรา 4 ความว่า “การปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวมตลอดจนถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น โดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือ มีที่ดินเกินสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเองหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็ก น้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่าหรือเข้าทำประโยชน์โดยรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิตตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดี ยิ่งขึ้น”

การปฏิรูปที่ดินเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรเป็นของ
ตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายตลอดไปตามขนาดและความจำเป็นของเกษตรกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุง ก่อสร้างถนน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภคต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ภายใต้ พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 จึงเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากมุ่งหมายให้เกษตรกรมีความเท่าเทียมกันด้านสิทธิและการถือครองที่ดิน แล้วยังให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรเพื่อให้สามารถ ดำรงชีพในที่ดินที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินได้งานหลักของ ส.ป.ก. จึงมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1)     งานจัดที่ดิน โดยนำที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนมาให้เกษตรกรเช่า เช่าซื้อ
2)     งานพัฒนาขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำ เท่าที่จำเป็นในเขตปฏิรูปที่ดิน
3)     งานพัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร
“เกษตรกร” หมาย ความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และให้หมายความรวมถึงบุคคลผู้ยากจนหรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรมหรือเป็น บุตรของเกษตรกรบรรดาซึ่งไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาด้วย

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับที่ดิน
ผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีการปฏิรูปที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้น กล่าวคือ
        1.   เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มิใช่อาชีพอื่น และต้องไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ
        2.   เป็น ผู้ซึ่งประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เป็นเกษตรกร แต่ประสงค์จะเป็นเกษตรกรและมาขอรับการจัดที่ดินโดยจะต้องเป็นผู้ที่ยากจน หรือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือเป็นบุตรของเกษตรกร และต้องไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองและไม่มีอาชีพอื่น อันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังอาชีพอยู่แล้ว         

การซื้อขายที่ดิน สปก ไม่อาจทำ ตามกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
แต่การซื้อแต่การซื้อขายที่เคยพบเป็น แค่การสัญญาใจกัน หรือทำสัญญาซื้อขายกันเฉยๆ
เพราะสปก 4-01 โอน ถ่าย กันได้แต่ ทายาท พ่อแม่ พี่น้อง ลูก น้าหลาน เท่านั้น
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถทำได้

 

wannana:

เท่าที่พบเห็นในปัจจุบัน  การซื้อที่ดิน สปก 4-01 มา เป็นเพียงการซื้อสิทธิทำกิน  ทำประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นเท่านั้นเอง   ใรเรื่องกรรมสิทธิ์  ที่ดิน  สปก  เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ  ใครทำการซื้อ ขายกัน  นั่นก็ แปลว่า คนซื้อยอมเสี่ยงเอง  หากทางรัฐสืบรู้มาว่า  ผู้ทำการเกษตร บนที่ดินผืนนั้น อาชีพจริงๆ ไม่ใช่เกษตรกร และมีการ ซื้อ ขาย โอน เปลี่ยนมือกัน ในเชิงธุรกิจ  ทางรัฐก็จะมาขับไล่ไป แล้ว ยึดที่ดินมาทำการจัดสรรให้เกษตรกรรายอื่นต่อไป

หากท่านจะซื้อที่ดิน ที่ มีเอกสารสิทธิ เป็น สปก จริงๆ แสดงว่า  ท่านยอมเสี่ยง  ก็ควรทำสัญญาขึ้นฉบับหนึ่ง ระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ขาย
ที่เห็นเขาทำกัน  เขาทำกันในรูปแบบของสัญญาเงินกู้  ( เพื่อกันมิให้คนขายสิทธิ์ในการทำประโยชน์ ตาม ใบ สปก นั้น ทรยศ หักหลัง  หรือ โกง ทีหลัง )  พอจ่ายเงินกันเสร็จ  ผู้ขายก็ ส่งมอบใบ สปก ให้ผู้ซื้อ  พร้องกับย้ายออกจากพื้นที่ผืนนั้น  คนซื้อก็ ครอบครอง ทำกินต่อไป


ตอบคำถามค่ะ

ถามว่า   ที่ดิน มีเอกสารสิทธิ  สปก  เมื่อบิดา เสียชีวิตแล้ว  ทายาท  ก็รับสิทธิสืบต่อจากบิดา  ทายาทผู้สืบสิทธิ ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรเท่านั้น  หากรับราชการ  ก็ สืบสิทธิไม่ได้ค่ะ    ยาย จะฟ้องต่อศาลเรียกค่าเสียหายไม่ได้   หากตอนซื้อ ยาย ทำสัญญาเป็นเงินกู้กับคนขาย   ยายก็ฟ้องเรียกคืนเงินกู้ได้ (การฟ้องเรียกคืน เงินกู้ มีอายุความในการฟ้อง 10 ปีค่ะ  )


เรื่อง การซื้อที่ดิน มีเอกสารสิทธิ์ เป็น สปก 4-01  เป็นความเสี่ยงของผู้ซื้อเอง  ควรคิดให้รอบคอบค่ะ

vud:
      น่าสงสารยายคนนั้น แกบอกว่า ซื้อเมื่อปี  2538  ตอนนี้คงหมดอายุความแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป