ข้อคิดสำหรับคนที่ซื้อที่ดินเปล่า!!!!

(1/52) > >>

wannana:
คำว่าที่ดินมือเปล่า หมายความว่าที่ดินที่เจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้น  แต่เขามีสิทธิครอบครองเท่านั่น  แต่ในทางกฏหมายแพ่ง ที่ดินมือเปล่านี้ ไม่สามารถโอนทางทะเบียนได้  การโอนนั้น ทำได้เพียงการส่งมอบการครอบครองเท่านั้น  หากมีใครมาแย่งการครอบครอง ผู้ครอบครองมีสิทธิฟ้องศาลบังคับให้ออกจากพื้นที่ได้ภายใน 1 ปี  นับจากวันที่รู้ว่ามีผู้มาแย่งการครอบครอง

หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง มี 4 ชนิด ดังนี้
1. สค 1  ( หรือเรียกชื่อเต็มว่า หลักฐานการแจ้งการครอบครอง )
2. ใบจอง (นส2 และ นส 2 ก )       ใบเหยียบย่ำ ( คือ ใบ นส2  สมัยปัจจุบัน ซึ่งใบเหยียบย่ำ ใช้เรียกใบจอง ก่อน พ.ศ 2497 )
สมัยนี้ รัฐไม่ออกใบเหยียบย่ำให้ราษฏร  เขาจะออกใบจองแทน
3.หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้แก่  นส3ก   นส3 ข  ซึ่งเอกสารสิทธิ์นี้ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  หากใครมีเอกสารชนิดนี้ แปลว่า เขามีสิทธิครอบครองเท่านั้น หากใครมาแย่งการครอบครองไป  เจ้าของมีสิทธิ์ฟ้องศาลเรียกคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้ว่าคนอื่นมาแย่งการครอบครอง
4. นส5 ( ใบไต่สวน )

การโอน สค1   ทำได้หรือไม่?

การโอนนี้ หมายถึงการโอนทางทะเบียน ซื้อต้องทำเป็นหนังสือ จดทะเบียนต่อพนักงานที่ดิน  ณ  สำนักงานที่ดิน
 คำว่า โอน  ในที่นี้ หมายถึง  การซื้อ  ขาย  การจำหน่าย  ให้บุคคลอื่น

การโอน เพียงแต่ผู้โอน ส่งมอบการครอบครอง (ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ย้ายออกไป  ให้ คนใหม่เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน เเพยงเท่านี้ ก็เป็นการโอนโดยสมบูรณ์  )
ดิฉัน เห็นคนถูกโกงที่ดินมือเปล่าไป เพราะความไม่รู้กฏหมาย
 ที่ดินแปลงนั้น  ประมาณ  30 ไร่   อยู่แถวๆ  น้ำแพร่ ต.หางดง  เป็นที่ดินในทำเลสวยมาก  เห็นวิว ทิวทัศน์  มีคนทาง กทม   มาซื้อสิทธิการครอบครอง ทั้งแปลง ราคา  3  ล้านบาท   ต่อมา  มีคนอื่น ไม่ไล่คนที่ซื้อ คนใหม่ โดยอ้างว่า  ที่ดินแห่งนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ เขาห้ามซื้อขาย   คนที่มาไล่  อ้างว่าเป็นทหาร ทางการมายึดคืน   ผู้ซื้อรายใหม่ก็เชื่อ เพราะความไม่รู้กฏหมาย   กลุ่มที่อ้างว่าเป็นคนของรัฐ  เลยได้ครอบครองสิทธ์ทำกินในที่ดินแปลงนั้นฟรี ๆ   ความจริง  พวกเขาไม่ใช่คนของรัฐแต่อย่างไร

ความจริง  ที่ดินมือเปล่า เขาห้าม ซื้อขาย  ห้ามโอนกันทางทะเบียน    แต่การซื้อขาย ราษฏร ทำกันเอง  โดยทำสัญญาซื้อขายกันเป็นหนังสือ เก็บไว้คนละชุด   ไม่ต้องไปโอนทางทะเบียน ที่สำนักงานที่ดิน   การโอน ทำเพียงแค่ส่งมอบการครองครองให้ผู้ซื้อเท่านั้น   ผู้ซื้อรายใหม่ ก็ต้องไปอยู่อาศัย และทำสวน ทำไร่  แทน  ส่วนมาก คนแถวนั้นเขา ทำร้านอาหาร  และ รีสอร์ท   เพราะทำเลสวยมาก


ดิฉันมีเรื่องนี้ มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ว่า  หากท่านใดจะซื้อที่ดินมือเปล่า  ท่านต้องศึกษาหาความรู้ทางกฏหมายด้วย

ตอนนี้ เงินก็หายากมาก  กว่าจะเก็บเงิน  อดออม  ถนอมใช้  จนมีเงินเก็บ 1 ล้านบาทขึ้นไป   มันเหนื่อยมากนะคะ

ท่านใดมีปัญหาทางด้านกฏหมาย ดิฉันยินดีให้คำปรึกษา  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

085-7070928   หรือ  wan_cmu@msn.comwannana:
ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่อง การซื้อ ขาย ที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง   แม้ทางรัฐระบุว่า ห้ามซื้อ ขาย  เพราะ เป็นที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ์ เหมือนการมีโฉนด (นส 4 จ  )  แต่สามารถโอนทางมรดกได้

ในทางปฏิบัติ  ราษฎร ทำการซื้อขายกันเอง  การโอน  ไม่ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน  ทำได้เพียงแค่การส่งมอบกัน

ยกตัวอย่างเช่น 

 นายแก้ว  มีที่ดินเปล่า โดยมีเอกสาร สค1ไว้ครอบครอง   ต่อมาในปี 2525 นายแก้วได้ขายให้นายเอก  โดยทำสัญญาซื้อขายกันเอง  นายเอกชำระเงินให้นายแก้ว    นายแก้วรับเงินมา และ ส่งมอบใบ สค1 ให้นายเอก พร้อมกับขนของย้ายออกจากที่ดินไป  นายเอก ก็มาอยู่อาศัย  ทำไร่  ทำสวน ต่อจาก นายแก้ว   แต่ใบ สค 1  ยังเป็นชื่อนายแก้วอยู่  ไม่มีการแก้ไขชื่อให้ เป็นชื่อนายเอก    เรื่องนี้ ก็ไม่เป็นไร    นายเอก ได้ชื่อว่าเป็น ผู้ครอบครองต่อเนื่อง ตาม ประมวลกฏหมายที่ดิน มาตรา 59 วรรคสอง

มาตรา 59  วรรค 1-----ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย ไม่ว่าจะได้มี ประกาศของรัฐมนตรีตาม มาตรา 58 แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด
 
วรรค 2-----เพื่อประโยชน์แห่ง มาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อ เนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วยคำถามว่า....นายเอก ขอ ออกโฉนดได้หรือไม่

ตอบ =    นายเอก  ขอออกโฉนดที่ดินได้  เป็นการขอ ออกเฉพาะราย  ตาม มาตรา 59 วรรค 1 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ2497

พญาเย็นฟาร์ม:
ขอความรู้เกี่ยวกับ ที่ดิน ภบท.5 ด้วยครับ ขอบคุณครับ

prayutsangkawe:
 ;)เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์มากครับ เป็นทนายหรือป่าวโอกาสหน้าผมจะขอใช้บริการ (แต่ต้องรับเงินนะครับถึงจะเรียกใช้การทำงานใดๆต้องมีค่าใช้จ่าย)

ขอบคุณครับ

พี:
มีปัญหาสงสัยค่ะ
1. ถ้านายเอกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ซื้อมา เจ้าของเดิมคือนายแก้วซึ่งมีชื่ออยู่ในสค.1 จะนำที่ดินนั้นแอบไปออกโฉนดได้มั้ยคะ ถ้าการซื้อขายนั้นไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันไว้
2. การทำประโยชน์หมายรวมถึงอะไรบ้าง  ล้อมรั้วอย่างเดียวปล่อยที่รกร้างด้วยเจตนาต้องการสงวนต้นไม้ไว้เพื่อให้เป็นสวนป่า ถือว่าทำประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป