เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => คลังบทความเกษตรพอเพียง => ข้อความที่เริ่มโดย: ชาวนา™ ที่ มกราคม 20, 2009, 12:15:32 PMหัวข้อ: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ มกราคม 20, 2009, 12:15:32 PM
การต่อกิ่ง (Grafting)

การต่อกิ่ง  เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศที่สามารถทำได้โดยการนำกิ่งพันธุ์ดีที่มีตามากกว่า  1  ตา มาต่อบนต้นตอ เพื่อให้เนื้อเยื่อเจริญทั้งสอง เชื่อมประสานเป็นต้นเดียวกัน  การขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่อกิ่ง จะดีกว่าการติดตามาก เพราะจะได้รอยต่อที่แข็งแรงกว่ามาก การต่อกิ่งนิยมใช้อย่างแพร่หลาย และได้ผลดีกับพืชบางชนิด  เช่น  เฟื่องฟ้า  ชบา  โกสน  เล็บครุฑ  มะม่วง พุทรา ขนุน องุ่น  ฯลฯ

ความมุ่งหมายที่สำคัญของต่อการกิ่งพืช คือ เพื่อต้องการเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชที่เป็นต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีเข้าด้วยกัน ให้มีชีวิตและเจริญเติบโตร่วมกัน เสมือนเป็นพืชต้นเดียวกัน  ทั้งนี้  การต่อกิ่งพืช สามารถเลือกทำได้หลายวิธีตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช  ฤดูกาลและความชำนาญของผู้ต่อกิ่ง

การต่อกิ่งมีคุณค่าและความสำคัญต่อวงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผลมาก ซึ่งเห็นได้ชัดเจน  ได้แก่ การเพิ่มและช่วยเปลี่ยนยอดพันธุ์เดิมที่ปลูกอยู่แล้ว ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  เช่น  การเพิ่มยอดกิ่งเฟื่องฟ้าให้มีหลากหลายสี การเปลี่ยนยอดต้นโมกเขียวให้เป็นโมกด่าง   การเปลี่ยนยอดมะม่วงให้เป็นมะม่วงแฟนซี คือมีหลายพันธุ์ในต้นเดียวกัน  นอกจากนี้ การต่อกิ่ง ยังเป็นการช่วยซ่อมแซมส่วนของต้นพืชที่ได้รับอันตรายจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ   รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากต้นตอที่มีลักษณะทนทานต่อสภาพแวดล้อมและศัตรูพืช

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต่อกิ่ง   
1) พืชที่นำมาเสียบเข้าด้วยกันต้องเป็นพืชตระกูลเดียวกัน แต่อาจต่างพันธุ์กันได้
2) กิ่งพันธุ์ดีจะต้องมีความสดอยู่เสมอ  ซึ่งควรเก็บรักษาไว้ในห้องเย็น
3) รอยแผลที่ทำการเสียบจะต้องแนบกันสนิทให้เนื้อเยื่อเจริญของพืชทั้งสองส่วนสัมผัสกันมากที่สุด เพื่อจะได้เชื่อมประสานกันได้รวดเร็ว
4) เลือกตาพันธุ์ที่กำลังพักตัว คือ พร้อมที่จะแตกยอดใหม่
5) ใช้แถบพลาสติกพันทับรอยเชื่อม ไม่ให้น้ำและเชื้อโรคเข้าได้
6) รอยแผลจะต้องรักษาความสะอาดให้มากที่สุด    ระวังอย่าให้สัมผัสน้ำหรือความชื้น มากเกินไป
7) ลิดใบพันธุ์ดีทิ้ง และใช้พลาสติกคลุม ป้องกันการคายน้ำ และรักษาความชื้น

           
ข้อควรพิจารณาในการต่อกิ่ง    ได้แก่
1) การเลือกต้นตอ  จะต้องให้มีขนาดเหมาะสมกับกิ่งพันธุ์ดี  มีความแข็งแรงปราศจากศัตรูพืช  มีระบบรากแข็งแรง และหาง่าย ราคาถูก
2) การเลือกกิ่งพันธุ์  ควรเป็นกิ่งที่สมบูรณ์  แข็งแรง มีตา ที่ไม่ใช่ตาดอก โดยปกติ ส่วนมากจะเลือกกิ่งที่มีอายุ  1  ปี หรือน้อยกว่า
3) การเตรียมต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี  ในการเฉือนแผลต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี  ควรจะให้รอยแผลเรียบ และไม่ช้ำ (เกิดจากการผ่าหรือเฉือนหลายครั้ง จึงต้องมีความชำนาญในการเฉือนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้ต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีช้ำ)
4) การป้องกันเชื้อโรค  การทำให้เกิดบาดแผลแก่ต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดเชื้อโรค จึงต้องระวังในเรื่องของความสะอาดโดยเฉพาะ มีดต้องสะอาดและคม
5) การวางแนวเยื่อเจริญระหว่างต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี ต้องอยู่ในแนวเดียวกันเพื่อให้รอยประสานเกิดได้เร็วขึ้น
6) การบังคับให้กิ่งพันธุ์ดีเติบโต ภายหลังต่อกิ่ง  จะต้องทำการบังคับ เพื่อป้องกันการลำเลียงออกซิเจนจากกิ่งยอด ลงมายังกิ่งข้าง ทำให้เกิดลักษณะที่ตายอด ข่มตาข้าง โดยการบากเหนือรอยต่อให้ลึกถึงเนื้อไม้
7) ฤดูกาลที่เหมาะสำหรับต่อกิ่ง ควรเป็นระยะที่พืชมีเจริญเติบโตดี  โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว  รองลงมา คือ กลางฤดูฝน

 
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อกิ่ง
1)  ส่วนของพืชที่จะขยายพันธุ์ คือ กิ่งพันธุ์ดี
2)  ส่วนของพืชที่เป็นระบบราก คือ ต้นตอ
3)  มีดขยายพันธุ์หรือคัตเตอร์  กรรไกรตัดแต่งกิ่ง  พลาสติกพันกิ่ง
4)  วัสดุที่ใช้ในการคลุมกิ่ง เช่น เชือก ถุงพลาสติกขนาดเล็ก ถุงกระดาษคลุมกิ่ง

วิธีการต่อกิ่งที่นิยม   วิธีการต่อกิ่งมีหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน  แต่ที่ชาวสวนหรือผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ไม้ปฏิบัติมาก เพราะสามารถทำได้ง่ายและได้รับความสำเร็จสูง โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล  วิธีที่นิยม  ได้แก่

1) การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม
2) การต่อกิ่งแบบฝานบวบ
3) การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น
4) การต่อกิ่งเสียบข้าง
5) การต่อกิ่งเสียบเปลือก     

1) การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม  พันธุ์ไม้ที่นิยม เช่น เฟื่องฟ้า โกสน น้อยหน่า ทับทิม มีขั้นตอน  ดังนี้

   (1) ตัดยอดต้นตอที่แตกใหม่ ให้เหลือยาวประมาณ 4  นิ้ว แล้วผ่ากลางกิ่งพืชที่ต้องการเสียบยอด ให้ลึกประมาณ 2  นิ้ว
   (2) เฉือนยอดพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่ม ยาวประมาณ 2  นิ้ว
   (3) เสียบยอดพันธุ์ดีลงในแผลของต้นตอ ให้รอยแผลทั้งสองตรงกัน แล้วใช้เชือกมัดด้านบนและล่างรอยแผลต้นตอให้แน่น
   (4) คลุมต้นที่เสียบยอดแล้วด้วยถุงพลาสติกหรือนำไปเก็บในโรงอบพลาสติก (ถ้าต้นพืชที่ทำการเสียบยอดอยู่กลางแจ้งควรใช้ถุงกระดาษเล็กหุ้มก่อน เพื่อป้องกันความร้อน)
   (5) ประมาณ 5-7 สัปดาห์รอยแผลจะประสานกันดีแล้วให้นำออกมาพักไว้ในโรงเรือนที่รอการปลูกต่อไป


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ มกราคม 20, 2009, 12:18:41 PM
2) การต่อกิ่งแบบฝานบวบ  พันธุ์ไม้ที่นิยม  ได้แก่ประเภทไม้อวบน้ำ และไม้เนื้ออ่อน  เช่น  ฤาษีผสม  แค็คตัสชนิดต่าง ๆ    มะเขือเทศ  ฟักทอง  มะละกอ  แตงชนิดต่าง ๆ  เป็นต้น   

มีขั้นตอน  ดังนี้
(1) เฉือนต้นตอให้เฉียงขึ้น เป็นลักษณะเช่นเดียวกับฝานบวบ  ให้ความยาวของรอยเฉือน  ประมาณ  1 – 1.5  นิ้ว  รอยแผลที่ได้จะมีลักษณะคล้ายโล่
(2) เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับต้นตอ  แต่เฉือนลง (ตรงข้ามกับต้นตอ)
(3) นำกิ่งพันธุ์ดี ประกบเข้ากับต้นตอ  โดยให้รอยแผลประกบกันให้สนิท
(4) ใช้แถบพลาสติกพันรอบรอยแผลให้แน่น  โดยพันจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน
(5) หลังจากกิ่งเชื่อมประสานกันดีแล้ว  ให้แกะพลาสติกออก เพื่อให้ต้นพืชเจริญเติบโตและขยายออกได้เต็มที่


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ มกราคม 20, 2009, 12:22:11 PM
3) การต่อกิ่งแบบเข้าลิ้น    นิยมต่อกิ่งกับพันธุ์ไม้ประเภทอวบน้ำและเนื้ออ่อน เช่นเดียวกับการต่อกิ่งแบบฝานบวบ   

มีขั้นตอน  ดังนี้
(1) เฉือนต้นตอเฉียงขึ้นในลักษณะการฝานบวบ  ให้รอยแผลยาวประมาณ 1 – 1.5  นิ้ว
(2) ผ่ารอยแผลให้มีลักษณะเป็นลิ้น
(3) เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เฉียงลง  ลักษณะและขนาดรอยแผลเช่นเดียวกับต้นตอ
(4) ผ่ารอยแผลกิ่งพันธุ์ดี ให้มีลักษณะเป็นลิ้น
(5) นำกิ่งพันธุ์ดี สวมลงบนต้นตอให้ลิ้นขัดกัน
(6) ใช้คลิปหนีบหรือพันด้วยพลาสติก
(7) หลังจากรอยแผลของต้นตอและกิ่งพันธุ์ดี ประสานเชื่อมติดกันสนิทแล้ว (ประมาณ 1  เดือน)  หลังจากต่อกิ่ง  ให้เอาคลิปหรือแกะพลาสติกออก   


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ มกราคม 20, 2009, 12:26:19 PM
4) การต่อกิ่งเสียบข้าง  พืชที่นิยมทำได้แก่ไม้ดอกไม้ประดับ  เช่น  โกสน  เล็บครุฑ  สนชนิดต่าง ๆ   โป๊ยเซียน   ฯลฯ  และไม้ผล  เช่น  ขนุน  กระท้อน  ฯลฯ     

มีขั้นตอน  ดังนี้
(1) เฉือนต้นตอจากปลายไปสู่โคน  โดยเฉือนลึกเข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อย  ให้แผลยาวประมาณ  1.5 – 2  นิ้ว
(2) ตัดยอดกิ่งพันธุ์ดี ยาวประมาณ  2 – 3 นิ้ว  เฉือนให้เป็นรูปปากฉลาม  รอยแผลยาวประมาณ  1.5 – 2  นิ้ว  เฉือนด้านหลังของรอยแผล เพื่อให้แผลมีลักษณะเป็นรูปลิ่ม
(3) นำยอดกิ่งพันธุ์ดี เสียบเข้ารอยแผลของต้นตอ  จัดให้รอยแผลแนบสนิทกัน  โดยจัดให้ส่วนของเนื้อเยื่อเจริญของกิ่งพันธุ์ดีและต้นตอตรงกัน
(4) พันด้วยพลาสติก หุ้มรอยแผลให้แน่น  โดนพันจากล่างขึ้นบน
(5) ประมาณ  2 – 3 สัปดาห์  จึงแกะพลาสติกออก แล้วพันใหม่  โดยเว้นส่วนของยอดกิ่งพันธุ์ดีไว้ เพื่อให้ตาแตกยอดใหม่ออกมาได้
(6) หลังจากกิ่งใหม่เจริญดีแล้ว  จึงตัดยอดเดิมของต้นตอทิ้งไป เพื่อให้ยอดใหม่เจริญได้เต็มที่


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ มกราคม 20, 2009, 12:28:11 PM
ภาพการต่อกิ่งเสียบข้าง (ต่อ)


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ มกราคม 20, 2009, 12:30:57 PM
5) การต่อกิ่งเสียบเปลือก พันธุ์ไม้ที่นิยมส่วนมากเป็นไม้ผลที่มีเปลือกหนา ล่อน และลอกเปลือกได้ง่าย   ได้แก่  มะม่วง  ขนุน  กระท้อน 

มีขั้นตอน  ดังนี้
(1) ตัดต้นตอ ตั้งฉากกับกิ่งบริเวณใต้ข้อและชิดข้อ

(2) กรีดเปลือกต้นตอตามแนวตั้ง ยาวประมาณ  2  นิ้ว  แล้วเผยอเปลือกต้นตอที่กรีดไว้

(3) เลือกยอดพันธุ์ดีที่มีตายอดเต่ง พร้อมที่จะแตกเป็นยอดใหม่  ตัดยอดพันธุ์ดี ประมาณ  3  นิ้ว  แล้วเฉือนจากปลายไป โดยให้รอยแผลเป็นรูปปากฉลาม   ยาวประมาณ  2 – 2.5  นิ้ว  หรือเท่ากับรอยแผลของต้นตอ  จากนั้น ตัดปลายส่วนของด้านหลังของรอยแผลเฉียง ประมาณ 45  องศา เพื่อให้รับกับรอยแผลของต้นตอที่เตรียมไว้

(4) นำยอดกิ่งพันธุ์ดีมาสอดเข้ารอยแผลของต้นตอ  จัดให้รอยแผลสนิทกัน

(5) พันกิ่งให้แน่นด้วยแถบพลาสติก  โดยพันจากด้านล่างขึ้นบน

(6) ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์  หากยอดพันธุ์ดีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล  แสดงว่ารอยแผลไม่เชื่อมประสานกัน  จึงแกะออกทิ้ง  แต่ถ้ายอดพันธุ์ยังเขียวดีอยู่ แสดงว่า ยังมีชีวิตอยู่  จึงแกะพลาสติกที่พันไว้ออก แล้วพันใหม่  โดยพันคร่อมยอดให้ยอดโผล่  เพื่อให้ตาเจริญออกมาได้  ถ้าหากฝนตก ควรกรีดพลาสติกด้านล่าง เพื่อให้น้ำซึมออกได้

(7) บากเตือนต้นตอ  โดยบากเหนือรอยแผลเล็กน้อย  บากลึกประมาณ 1 ใน 3 ของลำต้น  และเมื่อยอดใหม่เจริญดีแล้ว  จึงตัดยอดของต้นตอทิ้งไป  เพื่อให้ยอดกิ่งพันธุ์ดีเจริญ เป็นต้นใหม่แทน


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: mapang ที่ มกราคม 20, 2009, 01:57:26 PM
ขอบคุณสำหรับความรู้เจ้าค่ะ...ได้ประโยชน์มากเลย (สำหรับคนทำไม่เป็นอย่างเรา) อิ อิ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: wantnaja ที่ มกราคม 20, 2009, 03:44:44 PM
ขอบคุณครับ อุตสาห์ หามาเนอะ กิกิ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: wuttcom ที่ มกราคม 31, 2009, 11:57:00 AM
ขอบคุณมากครับ เห็นภาพขั้นตอนชัดเจน


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: big123 ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2009, 04:45:25 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: lofokid ที่ พฤษภาคม 05, 2009, 10:51:24 AM
เข้าใจแล้วครับต้องลองครับ ขอบคุณมาก


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: lofokid ที่ พฤษภาคม 12, 2009, 07:11:44 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: CHAISIRI ที่ มิถุนายน 10, 2009, 11:18:29 PM
ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้ครับ

 ผมต่อกิ่งทีไปไม่ค่อยติดสักที่ อยากถามอาจารย์ว่าการต่อกิ่งติดหรึอไม่ติดขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: tomy ที่ มิถุนายน 11, 2009, 02:32:58 AM
ขึ้นกับความสะอาด ความบอบช้ำ ของ บาดแผล

ความแก่ก่อนของตาที่นำมาติด

สุดท้าย การพันเทปเพื่อกันน้ำเข้าแผล


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ponrawat ที่ มิถุนายน 11, 2009, 07:22:26 AM
ขอบคุณสำหรับการให้ความรู้ครับคุณชาวนา ผมสมาชิกใหม่ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาตัวจริง ๆ ของพวกพี่ ๆชาวเกษตรพอเพียงเลย  ถ้ามีโอกาสยังไงบอกด้วยนะครับอยากรู้จักครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: DIN ที่ มิถุนายน 12, 2009, 12:56:57 PM
ขอบคุณครับ
ผมต้องหาโอกาส ลงภาคสนามบ้างแล้ว


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ตรังสยาม ที่ มิถุนายน 15, 2009, 11:16:25 AM
ได้ความรู้มากมายก่ายกองเลยครับ  ต้องนำไปลองของซะแว้ว ขอบคุณมากมายครับคุณชาวนา


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: jariya9002 ที่ มิถุนายน 28, 2009, 12:01:41 PM
ได้ความรู้มากๆเลยแต่ไม่เคยได้ลองททำเลย เพราะดูไม่รุว่าเลือกยังไง ถ้ามีโอกาสจะทำคะ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: sang ที่ กรกฎาคม 19, 2009, 02:08:45 PM
เยี่ยมมากครับเข้าใจง่ายมากครับเพราะมีรูปประกอบผมจะลองไปหัดทำดูครับที่บ้านมีไม้ผลหลายอย่างครับทั้งมะม่วงขนุนกระท้อนมะขามลำไย อยากถามต่อว่าถ้าเราไปซื้อกิ่งพันธ์ุุที่เขาขายเอามาต่อกิ่งกับต้นเดิมที่เรามีจะได้ไหมครับมะม่วงของผมเป็นมะม่วงเปรียวอยากเอาเขียวเสวยน้ำดอกไม้มาต่อกิ่งโดยเอากิ่งตอนที่เขาขายมาต่อกับต้นที่มีจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: sompoch ที่ กันยายน 26, 2009, 10:53:06 PM
เยี่ยมครับ อย่างนี้ต้องลงมือทดลองทำจริงซะแล้วหละครับ ไม่ลองไม่รู้ หากพลาด :'( :( ต้องบอกว่า ให้ลองอีกครั้ง  :-\ ต้องสู้จึงจะชนะ  ;D อย่าท้อซะก่อนนะครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: cat007 ที่ ตุลาคม 24, 2009, 04:08:57 PM
ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลอย่างละเอียดและภาพประกอบ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: damdam ที่ ตุลาคม 30, 2009, 06:21:47 PM
ขอบคุณมากครับ ขั้นตอน วิธีทำชัดเจนมากครับ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: loongdang ที่ ธันวาคม 26, 2009, 11:29:53 AM
ขอบคุณครับ  สำหรับข้อมูลดีๆ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: engpu ที่ มกราคม 08, 2010, 07:22:43 AM


      ขอบคุณครับ ได้ทบทวนและได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: Pichate_9516 ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2010, 02:46:25 AM
ขอบคุณครับ....


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2010, 08:27:27 AM
สมาชิกใหม่ครับ.... ;)
ตั้งใจว่าจะแอบดูแล้วเก็บความรู้ไปเรื่อยๆ... แต่ก็เพราะความอยากรู้...ที่มันยังไม่รู้นี่ล่ะครับ...เลยต้องแสดงตัวหน่อย...พื้นฐานทำแต่ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ ใน กทม.ไม่เคยทำเรื่องต้นไม้เลย...แต่ก็มีใจอยากทำ... พอดีว่าภรรยากำลังจะทำสวน...(วางแผนไว้เพื่อรับกับอนาคตที่ไม่แน่นอน ด้วยภาวะการแข่งขันกันด้านธุรกิจ...และอายุที่มากขึ้น)   เลยอยากหาความรู้เรื่องการ...ตอนกิ่ง...ทาบกิ่ง...อะไรประมาณนี้...เพื่อเอาไว้ช่วยงานของภรรยาบ้างในบางครั้ง...ขอคำแนะนำหน่อยครับ...ผมจะไปหาตำราหรือคู่มือการทำการสอนได้ที่ไหน (ไม่มีเวลาที่จะไปอบรมนะครับ)... มันอาจจะยาก...แต่อยากจะลองครับ ;D


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: chanya_ph ที่ มีนาคม 27, 2010, 10:09:16 PM
ขอบคุณมากๆ ค่ะเป็นประโยชน์มากจริงๆ สำหรับสมาชิกใหม่ ตอนนี้กำลังศึกษาหาข้อมูล และค่อยๆ เริ่มปฏิบัติตามค่ะ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ครูซอส ที่ เมษายน 26, 2010, 05:29:33 PM
ขอบคุณค่ะ จะจดจำความรู้ที่ได้รับเอาไปขยายผลกับนักเรียนและชุมชนค่ะ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: harakai ที่ เมษายน 28, 2010, 11:43:35 AM
ขอบคุณครับที่ให้ความรู้ สุดยอดเลยจริงๆ ;) ;)


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: jsorn ที่ สิงหาคม 18, 2010, 03:38:11 PM
 :-[ ขอบคุณครับ ข้อมูลดีมากๆครับ..


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: kssn ที่ สิงหาคม 19, 2010, 02:58:50 PM
ขอบคุณครับ กำลังหัดอยู่เลย มีข้อมูลดีมากๆ :-[


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: kondoi08 ที่ สิงหาคม 20, 2010, 03:10:11 PM
ฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเก่งเองครับ ผมกว่าจะทำได้ก็ใช้เวลาพอสมควร ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: pocky ที่ สิงหาคม 20, 2010, 04:36:33 PM
ได้ความรู้แล้วกำลังต้องการอยู่พอดี พรุ่งนี้เริ่มงานเลย จะทดลองต่อกิ่งชวนชมสักหน่อย อยากให้ได้หลายๆสีในต้นหนึ่ง
ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีๆอย่างนี้


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ดาบรินทร์ ที่ กันยายน 03, 2010, 03:21:19 PM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: prayutsangkawe ที่ มกราคม 11, 2011, 05:32:13 PM
 ;)ขอบคุณมากที่ให้ความรู้
 โดยไม่ต้อง เสียเวลา เสียเงินไปเรียนรู้จากที่อื่นๆ จะลองทำพรุ่งนี้เลย
 (กำลังจะไปเรียนการต่อกิ่งที่สวนสุพรรณบุรีพอดี)


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: tanachote ที่ พฤษภาคม 01, 2011, 01:29:45 PM
 ขอบคุณมากมายครับ สำหรับข้อมูลดีๆจะลองทำดู..... ;) ;)


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: Mr.preeda ที่ มิถุนายน 21, 2011, 08:05:01 PM
ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: phatai ที่ มิถุนายน 23, 2011, 04:21:45 PM
+10  ;)


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: green_gade O_o? ที่ มิถุนายน 23, 2011, 04:30:29 PM
ขอบคุณค่ะ  :-[ :-[


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: silvercd ที่ กรกฎาคม 28, 2011, 10:45:15 AM
เสียบยอดมะม่วง ไม่เคยสำเร็จเลยย ลองมา เกือบ 10 ยอดละ เน่าบ้าง แห้งบาง ขึ้นราบ้าง
ทั้งๆ ที่ เอาถุงคุมไว้ไม่ไห้โดนน้ำ  :-\ :'( :'(  ทำไง ถึงจะสำเร็จบ้างน้า.............. >:(


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: adi ที่ กันยายน 19, 2011, 12:52:33 PM
ดูมาพอสควรแล้ว
เดี๋ยวจะลองเอากิ่งมะนาวไปเสียบมะกรูดดู


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: คนเกษตร เมืองแป๊ะ ที่ ตุลาคม 04, 2011, 01:10:22 PM
ความรู้มากมาย
แบบนี้ต้องให้รางวัลครับ  :-[ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: Looktung ที่ ตุลาคม 05, 2011, 11:29:47 AM
ขอบคุณมากครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: เด็กเลสร้างสวน ที่ ตุลาคม 08, 2011, 06:43:32 PM
ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: VIEWNONE ที่ กุมภาพันธ์ 17, 2012, 06:56:46 PM
ขอบคุณด้วยคน ;)


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: soravit9483 ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2012, 11:04:19 AM
กิ่งที่เอามาต่อต้องมีตาซักกี่ตาถึงจะดีครับ

ถ้าเรามีกิ่งพันธุ์ดีน้อย ใช้กิ่งละตาพอไหวมั้ยครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: 2616136 ที่ พฤษภาคม 13, 2012, 04:11:42 PM
ได้ความรู้มากครับ  ผมพยายามฝึกทำอยู่  ติดบ้างไม่ติดบ้าง  แต่ตอนนี้อยากได้วิธีการตัดแต่งกิ่งมะม่วงครับ ถ้าเป็นไปได้อยากได้เป็น VDOครับ แต่ถ้าไม่ได้  เป็นคำอธิบายพร้อมภาพประกอบก็ได้  ท่านผู้รู้ช่วยสงเคราะห์หน่อยครับ  ขอบคุณล่วงหน้า


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: josave69 ที่ พฤษภาคม 13, 2012, 04:39:17 PM
ขอบคุณคับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: tapairat ที่ พฤษภาคม 27, 2012, 01:37:21 PM
 :-[ :-[ :-[ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: ไม้หน้า3 ที่ พฤษภาคม 28, 2012, 01:17:59 PM
ขอบคุณมากครับ  :-[ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: max2009 ที่ กรกฎาคม 29, 2012, 05:58:35 AM
save แล้ว  ;D
ขอบคุณมากครับ :-[


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: nuamnim.m ที่ สิงหาคม 24, 2012, 08:15:20 PM
ขอบคุณเจ้าของกระทู้นี้ครับ ผมได้ทดลองตามจนเสียบชมพู่สำเร็จ

http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=40534.80


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: Lookie ที่ ธันวาคม 05, 2012, 08:34:19 PM
ขอบคุณมากครับ  ;)


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: tumkung ที่ พฤศจิกายน 16, 2013, 07:49:28 PM
ข้อมูลDD ;D ;D ;D ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: josave69 ที่ พฤศจิกายน 17, 2013, 05:42:06 PM
ฝรั่งและ มะยม ขยายพันธ์อย่างไรคับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: sit95 ที่ พฤศจิกายน 19, 2013, 11:52:38 AM
ขอบคุณมากๆเลยครับ  ขอเก็บไว้เป็นความรู้เอาไปปฏิบัติเองกับต้นไม้ที่บ้าน  ชอบมากครับกับการทำการเกษตร


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: chalit.k ที่ ธันวาคม 02, 2013, 07:46:54 PM
ขอบคุณครับได้ความรู้ขึ้นอีกมากครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: MEDITRON ที่ กรกฎาคม 22, 2014, 09:33:38 AM
ขอขุดกระทู้ขึ้นมาหน่อย ของดีมีประโยชน์


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: kit93 ที่ กันยายน 23, 2014, 07:33:12 PM
มีมะม่วงพันธ์พื้นเมืองอยู่ 1 ต้นจะเปลี่ยนยอดเป็นพันธ์ดี สัก 2 -3 กิ่ง ทดลองทำตามได้ผล 2 ยอด ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: pyaipyu2004 ที่ พฤศจิกายน 01, 2014, 10:27:58 AM
ขอบคุณความรู้ดีๆ ครับผม


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: khunnoi ที่ ธันวาคม 04, 2015, 11:22:14 PM
ขอบคุณครับได้ความรู้ขึ้นอีกมากครับ


หัวข้อ: Re: การต่อกิ่ง (Grafting)
เริ่มหัวข้อโดย: parsit ที่ สิงหาคม 31, 2016, 03:19:01 PM
ยอดมากครับ เดียวต้องทำมั้ง