เกษตรพอเพียง.คอม

เว็บบอร์ดเกษตรพอเพียง => โครงการจากใจสู่ใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชาวนา™ ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:52:54 PMหัวข้อ: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 10:52:54 PM
เรียน  สมาชิกเว็บไซต์เกษตรพอเพียงทุกท่าน
เรื่อง  ขอชี้แจงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง

       ด้วยเว็บไซต์เกษตรพอเพียง เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการทำเกษตรพอเพียงแก่สมาชิกและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  รวมระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน มียอดผู้ใช้บริการเมื่อปีที่แล้ว (2553) ประมาณ 4 ล้านกว่าคน ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 18,500 คน และยังคงมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้เข้าชมทั้งหมดรวมแล้วไม่น้อยกว่า 8-10 ล้านคน  จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเว็บไซต์เกษตรพอเพียงทำให้เว็บไซต์ต้องใช้ทุนเป็นจำนวนมากในการบริหารงาน จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาทีมงานได้พยายามหาทุนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การขอรับบริจาค การจำหน่ายของที่ระลึก เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายภายในเว็บ  ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นว่าเมื่อได้ทุนเท่ากับจำนวนที่ต้องการแล้วทีมงานก็จะงดการขายทันที  ศักยภาพของเว็บไซต์เกษตรพอเพียงสามารถที่จะทำกำไรได้จำนวนมหาศาลหากเว็บไซต์แห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือการหากำไรในรูปแบบของบริษัทจำกัด  แต่ด้วยปณิธานของทีมงานผู้ก่อตั้ง ต้องการให้เว็บไซต์เกษตรพอเพียงเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความยั่งยืน  อันจะเป็นแหล่งความรู้ที่อยู่คู่กับอาชีพเกษตรกรรมของประเทศไทย  และองค์กรนี้สามารถที่จะมีส่วนผลักดันนโยบายหรือโครงการต่างๆ เพื่อสังคมเกษตรกรรมส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นทีมงานผู้ก่อตั้งและคณะจึงมีความเห็นให้แปรสภาพเว็บไซต์เกษตรพอเพียงให้เป็น "มูลนิธิเกษตรพอเพียง" โดยให้เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร

       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 เว็บไซต์เกษตรพอเพียงได้จัดระดมทุนภายใต้ชื่องาน "รวมพลคนพอเพียง ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" ซึ่งผลของการจัดงานได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและทีมงานทุกท่านเป็นอย่างดี  จนเว็บไซต์เกษตรพอเพียง สามารถระดมทุนได้ทั้งหมด (รวมทั้งทุนสำรองเดิม) ประมาณ 270,000 บาท  และในจำนวนเงินดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจำนวน 200,000 บาท เป็นทุนสำหรับจดทะเบียนมูลนิธิเกษตรพอเพียง (กฎหมายกำหนดไว้สองแสนบาทถ้วน) และเงินในส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่แตะต้องไม่ได้  ส่วนที่สอง จำนวน 70,000 บาท สำหรับทุนดำเนินการของเว็บเป็นรายเดือน  ซึ่งเราจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายทุกเดือนโดยจะเบิกใช้ในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น  ทั้งนี้เพราะเราไม่ได้จ้่างคนดูแลเว็บไซต์ผมอาสาทำเอง  จึงไม่มีค่าแรงงานหรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีเฉพาะรายจ่ายที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น

      หลังจากงานรวมพลคนพอเพียง ประมาณ 45 วัน  ทีมงานได้ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อพิจารณาคณะกรรมการในตำแหน่งต่างๆ ในมูลนิธิ  ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้


(http://i1232.photobucket.com/albums/ff370/kasetporpeang/xchaona.jpg)
ประธานมูลนิธิ  
นายสมบัติ  เหลาแก้ว (ชาวนา™)


(http://i1232.photobucket.com/albums/ff370/kasetporpeang/xvud.jpg)
รองประธานมูลนิธิ  
นายวุฒิ  นิพนธ์กิจ (พี่วุฒิ)


(http://i1232.photobucket.com/albums/ff370/kasetporpeang/xpadee.jpg)
กรรมการและเลขานุการ
นางธนพร บวรพิพัฒนวงศ์ (ป้าดี)


(http://i1232.photobucket.com/albums/ff370/kasetporpeang/xduangporn.jpg)
กรรมการและเหรัญญิก
นางดวงพร  ช่วยคงมา (พี่ดวง)


(http://i1232.photobucket.com/albums/ff370/kasetporpeang/xkai.jpg)
กรรมการและปฏิคม
นายพนารัตน์ เสรีวัตตนะ (ไก่โต้ง)


(http://i1232.photobucket.com/albums/ff370/kasetporpeang/xtom.jpg)
กรรมการ
นายประเสริฐ อักษราชูปถัมฐ์ (ทอมมี่)


(http://i1232.photobucket.com/albums/ff370/kasetporpeang/xwat.jpg)
กรรมการ
นายธันยวัต พึ่งแสงโชติช่วง (ครูวัต/วัตครับ)
*******************************************************************
*******************************************************************

รายงานการประชุม
การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง
วันที่ 15 ธันวาคม 2553
------------------------------------------------


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. พี่วุฒิ                 2. ลุงต้า                  3. พี่ดี                 4. พี่ดำ                5. พี่ไก่โต้ง
6. พี่ดวง                7. คุณชาวนา           8. ครูวัต              9. คุณอ้วน           10. คุณสันติ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1 . คุณหมอทอม (ติดภารกิจ)

เริ่มประชุมเวลา 19.30 น.

วาระที่ 1   เรื่อง คณะกรรมการตำแหน่งต่างๆ ของมูลนิธิเกษตรพอเพียง
                มติที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในมูลนิธิดังนี้
                ตำแหน่งประธานมูลนิธิ               พี่วุฒิ
                รองประธานคนที่ 1                    ชาวนา
                รองประธานคนที่ 2                    ลุงต้า
                กรรมการและเลขานุการ              ป้าดี
                กรรมการและเหรัญญิก                ดวงพร
                กรรมการและประชาสัมพันธ์        น้าอ้วน
                กรรมการและปฏิคม                   พี่ไก่โต้ง
                กรรมการ                                  พี่ดำ
                กรรมการ                                  พี่เปีย
                กรรมการ                                  หมอทอม
                กรรมการ                                  พี่สันติ
                กรรมการ                                  ครูวัต

วาระที่ 2   เรื่อง สถานที่ตั้งมูลนิธิสำนักงานใหญ่และสาขา
                มติที่ประชุมเห็นสมควรสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของมูลนิธิเกษตรพอเพียง ดังนี้
                สำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ                จ.กาญจนบุรี           บ้านป้าดี
                สำนักงานสาขาภาคใต้                จ.สงขลา                บ้านพี่ดำ
                สำนักงานสาขาภาคตะวันออก      จ.ปราจีน               บ้านพี่วุฒิ
                สำนักงานสาขาภาคอีสาน            จ.อุดรธานี             บ้านชาวนา
                สำนักงานสาขาภาคเหนือ            จ.แพร่                   บ้านพี่เปีย

วาระที่ 3   เรื่อง การส่งเอกสารของคณะกรรมการมูลนิธิ
               คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนมูลนิธิให้กับป้าดี  ภายในวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554  โดยแบบฟอร์มต่างๆ ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่กำหนด   แล้วส่งให้ป้าดีทางจดหมาย

วาระที่ 4   เรื่อง  การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมูลนิธิ
                ให้คณะกรรมการประชุมพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับในวันที่ 16 ธันวาคม 2553  เวลา 19.30 น.

 

ปิดประชุม เวลา 22.00 น.ดวงพร / ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ชาวนา™ / แก้ไขและเรียบเรียง


*******************************************************************
*******************************************************************


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2011, 11:02:53 PM
นัดประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 19.30 น. มีอันต้องยกเลิกไป เนื่องจาก พี่วุฒิ, ป้าดี ติดงานจึงเลื่อนประชุมมาเป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2553  ซึ่งสรุปรายงานการประุชุมไว้ดังนี้


*******************************************************************
*******************************************************************

รายงานการประชุม
การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง
วันที่ 20 ธันวาคม 2553
=============================

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. พี่วุฒิ                 2. ลุงต้า                  3. พี่ดี                 4. พี่ดำ                5. พี่ไก่โต้ง
6. พี่ดวง                7. คุณชาวนา           8. ครูวัต              9. คุณอ้วน           10. คุณสันติ 11.หมอทอม 12.พี่เปีย


เริ่มประชุมเวลา 19.30 น.

วาระที่ 1   เรื่อง คณะกรรมการตำแหน่งต่างๆ ของมูลนิธิเกษตรพอเพียง
                มติที่ประชุมเห็นสมควรแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในมูลนิธิดังนี้
                ตำแหน่งประธานมูลนิธิ....................พี่วุฒิ
                รองประธานคนที่ 1........................ชาวนา
                รองประธานคนที่ 2........................ลุงต้า
                กรรมการและเลขานุการ...................ป้าดี
                กรรมการและเหรัญญิก.....................พี่ดวงพร
                กรรมการและประชาสัมพันธ์...............น้าอ้วน
                กรรมการและปฏิคม........................พี่ไก่โต้ง
                กรรมการ...................................พี่ดำ
                กรรมการ...................................พี่เปีย
                กรรมการ...................................หมอทอม
                กรรมการ...................................พี่สันติ
                กรรมการ...................................ครูวัต
   
วาระที่ 2   เรื่อง สถานที่ตั้งมูลนิธิสำนักงานใหญ่และสาขา              
            มติที่ประชุมเห็นสมควรสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของมูลนิธิเกษตรพอเพียง ดังนี้
               
                สำนักงานใหญ่มูลนิธิฯ.....................จ.กาญจนบุรี....................บ้านป้าดี
                สำนักงานสาขาภาคตะวันออก..............จ.ปราจีน........................บ้านพี่วุฒิ
                สำนักงานสาขาภาคอีสาน...................จ.อุดรธานี......................บ้านชาวนา
                สำนักงานสาขาภาคเหนือ....................จ.แพร่......................... บ้านพี่เปีย

วาระที่ 3   เรื่อง การส่งเอกสารของคณะกรรมการมูลนิธิ
            คณะ กรรมการมีหน้าที่ต้องส่งเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนมูลนิธิให้กับป้าดี  ภายในวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554  โดยแบบฟอร์มต่างๆ ต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  พร้อมทั้งแนบหลักฐานที่กำหนด   แล้วส่งให้ป้าดีทางจดหมาย

วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิเกษตรพอเพียง

ข้อบังคับ
                                                                           
 หมวดที่ 1                                                                             
                                                              ทั่วไป             
  ข้อ 1 มูลนิธิชื่อว่า  เกษตรพอเพียง  ใช้อักษรย่อว่า  “ กพพ.”
             
ข้อ 2 เครื่องหมายของมูลนิธิ   มีลักษณะเป็นรูปใบไม้สีเขียว2ใบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีตัวอักษรคำว่า ''เกษตรพอเพียง''
         
              ข้อ 3  สำนักงาน ( ใช้ที่บ้านป้าดี)
                     
            สำนักงานสาขาที่ 1 เลขที่ 52/4 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี
                                                                           
หมาดที่ 2           
                                                           วัตถุประสงค์           
  ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ มีดงนี้ คือ
                 
 1. เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                   
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง
                 
 3. เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการผลิต  การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร
                 
  4. เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยภิบัติต่างๆ
                                                                           
หมวดที่ 3                                                       
                                        ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
           
             
  ข้อ 5 ทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มแรก คือ
               
5.1 เงินสด จำนวน 200,000บาท(สองแสนบาทถ้วน)
             
 5.2 เว๊บไซด์ เกษตรพอเพียงดอทคอม

ข้อ 6 มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยวิธีการดังต่อไปนี้
                     
 6.1 เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
                       
6.2 ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ ตามพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นๆ โดยไม่มี
      เงื่อนไขใดๆ หรือให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระผูกพันอื่นใด
                     
 6.3 ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
                     
 6.4 รายได้ที่เกิดจากกิจกรรมของมูลนิธิ
           
             
  หมวดที่ 4                                             
                                       
                                       คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ
                 
  ข้อ 7  กรรมการของมูลนิธิ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
             
 7.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
               
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
             
 7.3 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ได้กระทำความผิดด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
           
 ข้อ 8 กรรมากรมูลนิธิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
             
 8.1 ถึงคราวออกตามวาระ
             
 8.2 ตาย หรือ ลาออก
               
8.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 7
             
 8.4 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่
                                                               

  หมวดที่ 5                                               
                                             
                                            การดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ                     
                     ข้อ 9 มูลนิธินี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า  5 คน แต่ไมเกิน 15 คน การได้มาซึ่งกรรมการมูลนิธิเพิ่มเติม ให้เกิดจากการสรรหาของกรรมการชุดก่อตั้งเข้าพิจารณารับเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
                     
 ข้อ10 คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควร ตามข้อบังคับข้อ 9
                     
 ข้อ 11 การแต่งตั้ง กรรมการมูลนิธิ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
    ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่แต่งตั้ง ประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ
                       
ข้อ 12  กรรมการดำเนินงานมูลนิธิในตำแหน่งต่างๆอยู่ในตำแหน่งคราวละ  2 ปี( เฉพาะกรรมการที่มีตำแหน่งต่างๆ)เมื่อหมดวาระใน   ตำแหน่งต่างๆก็จะคืนสภาพเป็นกรรมการมูลนิธิธรรมดา
                       
 ข้อ 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินมูลนิธิในตำแหน่งต่่างๆ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
                     
 ข้อ 14 กรรมการดำเนินงานมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิได้อีก
                       
ข้อ 15 ในกรณีกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไปจนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่

 หมวดที่ 6                                                 
                                                     อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

 ข้อ 16 คณะกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและภายใต้ข้อบังคับนี้
     
16.1 กำหนดนโยบายของมูลนิธิ และดำเนินการตามนโยบายนั้น
     
16.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่างๆ  ของมูลนิธิ
     
16.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน
     
 16.4 ดำเนินให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
     
16.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิ
     
16.6 แต่งตั้ง หรือ ถอดถอนคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือ หลายคณะ เพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
     
16.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ บุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
     
16.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
     
16.9 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ
   
16.10 แต่งตั้งหรือถอดถอน เจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ  กรณีมติให้ดำเนินตามข้อ 16.7 16.8 และ16.9 ต้องเป็นมติเสียงข้างมาก ของที่ประชุม  และที่ปรึกษาตามข้อ 16.9 ย่อมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิที่เชิญเท่านั้น

ข้อ 17 ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
   
17.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
   
17.2 สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
   
17.3 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับ บุคคลภายนอก หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับและสรรพหนังสือ อันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ เมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือกรรมการมูลนิธิผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทน ได้ลงลายมือชื่อแล้ว จึงเป็นอันใช้ได้
   
17.4 ปฏิบัติการอื่นๆ ตามข้อบังคับ และมติขิงคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 18 ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิ เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานมอบหมายให้ทำการแทน

ข้อ 19 ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใด ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

ข้อ 20 เลขานุการมูลนิธิ มีหน้าที่ควบคุมกิจการ และดำเนินการประชุมของมูลนิธิ ติดต่อประสานงานทั่วไป รักษา ระเบียบ ข้อบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคำสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และทำรายงานการประชุมตลอดจนรานการกิจการของมูลนิธิ

ข้อ 21 เหรัญญิก มีหน้าที่ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ 22 สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่นๆ ให้ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด โดยทำเป็นคำสั่งระบุอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

ข้อ 23 คณะกรรมการของมูลนิธิ มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมกรรมการ หรือ อนุกรรมการอื่นๆ ของมูลนิธิได้

  หมวดที่ 7     
                                                         อนุกรรมการ
ข้อ 24 คณะกรรมการมูลนิธิ อาจแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการประจำหรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้ และในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ เลขานุการหรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ ก็ให้อนุกรรมการและคณะแต่งตั้งกันเองดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ได้

ข้อ 25 อนุกรรมกรร อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จที่ได้มอบหมายให้กระทำ ส่วนอนุกรรมการประจำ อยู่ในตำแหน่งตามเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด ซึ่งถ้ามิได้กำหนดไว้ การให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง และอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้
   
25.1 อนุกรรมการ มีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย
   
 25.2 อนุกรรมการ มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

  หมวดที่ 8                                 
                                                        การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 26. คณะกรรมการมูลนิธิ จะต้องจัดให้มีการประชุมสามัยประจำปี ทุกๆ ปี ภายในเดือน.กันยายน.และต้องมีกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 27. การประชุมวิสามัญ อาจมีได้ในเมื่อประธานกรรมการมูลนิธิ หรือ เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผู้ทำการแทน ขอให้มีการประชุม ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้
ข้อ 28. กำหนดการประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะกรรมการตกลงกันเอง และในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุมให้ใช้ ข้อ 27 บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิ มีอำนาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ แต่ประธานกรรมการมูลนิธิ ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น กิจการใดเป็นงานประจำ หรือเป็นกิจการเล็กน้อย หรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 30 ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะกรรมการ ปรานกรรมการมูลนิธิ หรือประธานที่ประชุม มีอำนาจเชิญหรืออนุญาตให้ บุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรืผู้สังเกตการณ์ หรือ เพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุม ได้

  หมวดที่ 9
                                                         การเงิน

 ข้อ 31 ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ทำหน้าที่แทน มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน  5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิ โดยเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิ ที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการมูลนิธิทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 32 เหรัญญิก มีอำนาจเก็บรักษาเงินสดได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ 33 เงินสดของมูลนิธิ หรือ เอกสารสิทธิ์ ต้องนำฝากไว้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใด หรือ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล แล้วแต่คณะกรรมการมูลนิจะเห็นสมควร

ข้อ 34 การสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิ  โดยเช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน จะต้องมีรายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิ กับเลขานุการ หรือ เหรัญญิก ลงนาม ทุกครั้ง จึงจะเบิกจ่ายได้

ข้อ35 ในการจ่ายเงินของมูลนิธิ ให้จ่ายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินที่เป็นทุนของมูลนิธิและเงินที่มีผู้บริจาคที่มิได้แสดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนโดยเฉพาะและรายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิ

ข้อ 36 ให้คณะกรรมการมูลนิธิวาวระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิตลอดจนกำหนดอำนาจและหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 37 ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่คณะกรรมการมูลนิธิหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของมูลนิธิ โดยจะให้ดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์ หรือ ได้รับค่าตอบแทนอย่างใดสุดแต่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะกำหนด

ข้อ 38 ผู้ตรวจสอบบัญชี มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองบัญชีงบดุลประจำปี ที่คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องรายงานให้กระทรวงมหาดไทย  ผู้ตรวจสอบบัญชีมีสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอบถามคณะกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และเอกสารดังกล่าวได้

หมวดที่ 10                                       
                                                 
                                                 การแก้ไขเพิ่มเติมตราสาร

ข้อ 39 การแก้ไขเพิ่มเติมตราสาร จะกระทำได้โดยเฉพาะที่ประชุมคณะกรมการมูลนิธิ ซึ่งต้องมีคณะกรรมการมูลนิธิเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ มติให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมตราสารต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของกรรมการที่ร่วมประชุม

 หมวดที่ 11                     
                                                         การเลิกมูลนิธิ

ข้อ 40 ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป โดยมติของคณะกรรมการมูลนิธิ หรือ โดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิสายใจไทย แต่ให้คงทรัพย์สินไว้ในสภาพเดิม  ห้ามรื้อถอน

ข้อ 41 การสิ้นสุดของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลงโดนศาลสั่งให้เลิกด้วยเหตุ ต่อไปนี้
     
41.1 เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามคำมั่นเต็มจำนวน
   
41.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เลิก
   
41.3 เมื่อมูลนิธิไม่อาจหาคณะกรรมการได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตราสาร
 
 41.4 เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ  ก็ตาม

 หมวดที่ 12

                                                             บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ 42 การตีความข้อบังคับของมูลนิธิ หากเป็นที่สงสัย ให้คณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มี เป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 43 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้

ข้อ 44 มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือ เพื่อบุคคลใดทั้งทางตรง และ ทางอ้อมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี นอกจากเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเองดวงพร / ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ชาวนา / แก้ไขและเรียบเรียง


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ชาวนา™ ที่ มีนาคม 01, 2011, 12:01:06 AM
ชี้แจงเพิ่มเติม...

   เนื่องจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  มีความล่าช้ามาก  ตามกำหนดแล้วต้องจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2554 จนกระทั่งถึงบัดนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ก็ยังส่งเอกสารไม่แล้วเสร็จ  ทำให้การยื่นจดทะเบียนมูลนิธิต่อนายทะเบียนต้องล่าช้าออกไปด้วย และในระหว่างนี้คณะกรรมการ 2 ท่านไม่ขอรับตำแหน่งในมูลนิธิฯ คือ น้าอ้วน และ ลุงต้า  โดยน้าอ้วนขอทำงานให้กับเว็บไซต์เกษตรพอเพียงโดยตรง  ในตำแหน่งฝ่ายจัดหารายได้  สำหรับลุงต้า  ขอรับตำแหน่งที่ปรึกษามูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและจัดหาทุน  ดังนั้นคณะกรรมการมูลนิธิฯ จากเดิม 12 ท่าน ตอนนี้คงเหลือ 10 ท่าน

   สำหรับการจดทะเบียนมูลนิธินั้นมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก ซึ่งหากดำเนินไปตามแผนแล้วเราต้องยื่นจดทะเบียนมูลนิธิตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา และยังต้องมีการแก้ไขเอกสารอีกครั้ง ในกรณีที่เอกสารมีความบกพร่อง นั่นหมายถึงว่า ต้องส่งกลับไปกลับมาอีก 1-2 รอบ ผมเองได้แจ้งให้ป้าดีขอให้งดเพิ่มรายการทรัพย์สินที่เป็นเว็บไซต์เกษตรพอเพียง ให้คงเหลือเพียงแต่ทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000 บาท และให้ยกเลิกสำนักงานที่ตั้งสาขาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสงขลาอีกแห่งด้วย  เพราะในส่วนนี้ต้องเตรียมเอกสารประกอบอีกหลายอย่าง  เกรงจะช้าเกินไป  และขอให้ยื่นจดไปก่อน  สำหรับการนำเว็บไซต์เกษตรพอเพียงเข้าเป็นทรัพย์สินของมูลนิธินั้น จะดำเนินการให้หลังจากจดมูลนิธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสำนักงานสาขาก็จะเพิ่มเติมในภายหลัง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง ได้รับคำตอบ/การชี้แจงไม่ชัดเจน สามารถสอบถามได้ในกระทู้นี้ หรือที่อีเมล์ kasetporpeang@gmail.comAdmin
1 มีนาคม 2554
หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: mumumimi ที่ มีนาคม 06, 2011, 05:52:58 PM
รับทราบครับ ขอให้แล้วเสร็จไวๆนะครับ ขอเป็นกำลังใจกับคณะดำเนินงานทุกท่านครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: chaiwat4708 ที่ มีนาคม 07, 2011, 08:20:15 AM
ดีใจครับแล้วไม่ทราบว่าจะมีพิธีเปิด มูลนิธิ เมื่อไหร่ครับ อยากไปเที่ยวปราจีน ;)


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: hs3vds ที่ มีนาคม 09, 2011, 01:31:25 PM
สัญญาว่าจะไปร่วมงานพิธีเปิดแน่นอน แสดงความยินดีและดีใจกับชาวเกษรพอเพียงทุกคนครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: PONGja ที่ มีนาคม 09, 2011, 07:00:46 PM
จัดไปครับ รับทราบครับ ขอให้แล้วเสร็จไวๆนะครับ ขอเป็นกำลังใจกับคณะดำเนินงานทุกท่านครับ ;)


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ปัญญาฟาร์ม ที่ มีนาคม 11, 2011, 05:50:51 PM
 ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำงานหนักทุกคน


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Ekachaiyan ที่ มีนาคม 11, 2011, 07:49:11 PM
ขอแสดงความนับถือ ทีมงานทุกๆท่านครับ

สู้ สู้ ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่รู้จักเพลีย... ;D


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: koa ที่ มีนาคม 13, 2011, 01:35:25 AM
ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าในความสำเร็จของมูลนิธิครับ ขอเป็นกำลังใจ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: หญ้าคมปาว ที่ มีนาคม 14, 2011, 01:46:25 AM
เราจะเดินไปด้วยกัน..ด้วยพลังแห่งศรัทธา..แต่ว่าปีนี้จะจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จมั๊ยนี่
จะเข้ากลางปีแล้ว


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: pp_79 ที่ มีนาคม 18, 2011, 01:04:19 PM
มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆท่านครับ  ;)  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[

ขอให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ

ปล. สำนักงานใหญ่ ในวาระที่ 2 บ้านป้าดี นี้อยู่ที่ จ.กาญจนบุรี หรือ จ.ปราจีนบุรีครับ เห็นประชุมสองครั้งไม่เหมือนกันครับ

ขอบคุณครับ  ;) ;D ;D


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: IZ ที่ มีนาคม 19, 2011, 01:54:41 PM
กฎระเบียบและการทำงานของมูลนิธิ เป็นยังงัยคะ สมาชิกจะได้อะไร เช่นองค์ความรู้ต่าง ๆ มูลนิธิจะให้อะไรกับสมาชิกบ้างค๊ะ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ มีนาคม 20, 2011, 09:22:26 PM
  สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิต้องอยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนครับ คือที่บ้านป้าดี อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  เนื่องผมไม่ไม่มีประสบการณ์ในการขอจดทะเบียนตั้งมูลนิธิซึ่งมีความยุ่งยากพอสมควรผมจึงขอให้จดทะเบียนที่เมืองกาญก่อนแล้วอาจจะขยับขยายทีหลัง  ป้าดีท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี และยินดีให้ใช้บ้านของท่านเป็นสำนักงานใหญ่ก่อนเพื่อความสะดวกและเร็วขึ้นในการมีมูลนิธิเกษตรพอเพียง
 


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: yaklong ที่ มีนาคม 21, 2011, 08:37:15 AM
ศรัทธาและเชื่อมั่นในทีมงานทุกท่านครับ ขอเป็นกำลังใจ ส่งแรงใจให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: poloja ที่ มีนาคม 21, 2011, 04:19:28 PM
รับทราบ และจะคอยเป็นกำลังใจไปด้วยกันนะคะ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ มีนาคม 31, 2011, 07:21:21 PM
  ขอชี้แจงว่าทำไม่ถึงต้องใช้เวลาในการจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียงนานๆๆ 
  1. เนื่องจากพวกเราที่เป็นคณะกรรมการมูลนิธิอยู่ห่างไกลกันมาก การส่งหลักฐานต่างๆเพื่อขอยื่นจดทะเบียนจึงช้าๆๆๆๆ
  2. การตรวจสอบระเบียบข้อบังคับต่างๆและวัตถุประสงค์ต้องผ่านสามหน่วยงานคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งการตรวจสอบต่างๆจะเป็นไปแบบช้าๆและรัดกุมมาก
  3. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่เป็นคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการกุศลนั้น มีความรอบคอบมาก ลงลึกในรายละเอียดถึงทรัพย์สิน หนี้สิน ต่างๆของแต่ละคน ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบนาน เนื่องจากผู้ที่เป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อต้องโปร่งใส และมีสัมมาอาชีพ
  4.เมื่อมีการแก้ไขอะไร สำหรับกรรมการแต่ละคนการติดต่อรับส่งเอกสารตัวจริงจะช้าเพราะอยู่กันคนละที่ไกลกัน
    อย่างไรก็ตามน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี  ถ้าไม่มีปัญหาติดขัดมากนัก ซึ่งป้าดีผู้ซึ่งรับไปดำเนินการเรื่องนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่เคยดำเนินการจดทะเบียนมูลนิธิมาแล้วคงใช้ความสามารถเร่งรัดให้เร็วขึ้นได้ในส่วนของภาคราชการ แต่ในส่วนของหลักฐานต่างๆที่ต้องแก้ไขนั้น จะช้า


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: vaja ที่ มีนาคม 31, 2011, 11:29:01 PM
ขอเอาใจช่วยด้วยคน ปัญหาและอุสรรคย่อมเกิดกับคนทำงานเสมอ สู้...สู้


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: patong ที่ เมษายน 11, 2011, 10:41:34 AM
เอาใจช่วยด้วยคนนะครับ  :-[ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: punyangpara ที่ เมษายน 12, 2011, 10:15:52 PM
ถ้าพวกพี่รวมแรงแข็งขัน

พี่น้องเกษตรกร อย่างพวกเรา ก็คงลืมตาอ้าปากได้ในเร็ววันนี้


ด้วยความนับถือ

อย่างสูง

ธวัชชัย
punyangpara


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: dej ที่ เมษายน 20, 2011, 05:58:23 PM
 ;)ขอแสดงความดีใจ และสนับสนุนครับผม :-X


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: bank18 ที่ เมษายน 20, 2011, 08:50:37 PM
อย่าท้อนะครับ  เป็นกำลังใจให้ครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: parnisa ที่ เมษายน 30, 2011, 07:14:56 AM
เป็นกำลังใจให้ด้วยคนนะค่ะ... :)


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: maydarunee ที่ พฤษภาคม 04, 2011, 04:39:19 PM
รับทราบค่ะ :)


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: OrVoyage ที่ พฤษภาคม 11, 2011, 04:16:37 PM
 :-[ :-[ :-[ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ พฤษภาคม 22, 2011, 07:24:22 AM
 ป้าดี บอกว่ายื่นเรื่องขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิไปร่วมเดือนแล้ว  ที่จังหวัดกาญจนบุรี  และจะไปตามเรื่องเป็นระยะ ๆ ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่จั้นตอนของจังหวัด


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Paula2011 ที่ พฤษภาคม 22, 2011, 11:37:43 AM
ขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะ/ Paula


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Mahajoan ที่ พฤษภาคม 22, 2011, 02:33:45 PM
 ??? คือผมหา นโยบายและ การทำงานของ มูลนิธิ ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนครับ รบกวนด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: taipan ที่ พฤษภาคม 23, 2011, 04:59:10 PM
สวัสดีครับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ครับ ขอเอาใจช่วยด้วยครับ เพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคน เพื่อในหลวงของเราด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: kratingnakorn ที่ มิถุนายน 05, 2011, 08:00:22 AM
ขอโทษครับช่วยหากระทู้ของผมด้วยว่าหายไปไหนครับผมต้องการตอบข้อมูลให้ลูกค้าครับเพราะว่ามีการสั่งของกันอยู่หรือมีข้อระเบียบใดๆที่ผมไม่ได้ปฎิบัติตามช่วยแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ

     KRATING  NAKORN.


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: sanourtong ที่ มิถุนายน 10, 2011, 03:08:59 PM
ทีมเวิร์กดีเยี่ยมเลยคับผม สู้ๆ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: wasanadd2514 ที่ มิถุนายน 10, 2011, 04:19:19 PM
เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนนะค่ะ  :-[


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ivbpat ที่ กรกฎาคม 08, 2011, 03:49:41 PM
ก้าวแรกเท่านั้นครับ สู้ๆครับขอเป็นกำลังใจครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: lief36 ที่ กรกฎาคม 21, 2011, 12:24:44 PM
เป็นกำลังให้ทางทีมงานทุกๆท่านด้วยครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Don ที่ กรกฎาคม 26, 2011, 08:53:57 PM
มาติดตาม อ่านข่าวคราวงาน ของเว็บ และขอเป็นกำลังใจ ให้เว็บมีเป้าหมาย  ในสิ่งที่ดีต่อไปครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ กรกฎาคม 27, 2011, 05:54:26 PM
 ได้ติดตามความก้าวหน้าของการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเกษตรพอเพียงจากป้าดีซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนที่จังหวัดกาญจนบุรี บ้านของป้าดีซึ่งเป็นเลขาฯ มูลนิธิแล้วพบว่าเรื่องที่ป้าดียื่นจดทะเบียนไปนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบที่จังหวัดกาญจนบุรี การที่เรื่องของเราช้าเนื่องจากเป็นงานที่ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนซึ่งอาจจะไปดองอยู่ที่โต๊ะบางคนในสายงานที่ต้องตรวจสอบ  ป้าดีซึ่งเป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยก็พยายามเร่งรัดให้ครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ สิงหาคม 02, 2011, 08:04:28 PM
  ตอนนี้ป้าดีบอกว่าเรื่องที่พวกเรายื่นขอจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเกษตรพอเพียง  ไปถึงที่หน้าห้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว กำลังถูกพิจารณาว่าเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลหรือไม่


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: vud ที่ สิงหาคม 03, 2011, 07:58:24 AM
  วันนี้ได้โทรถามป้าดีแล้วได้รับคำตอบว่า  เรื่องการจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียงของเรานั้นมีปัญหาคือ เงินประเดิมต้องใช้ถึงห้าแสนบาท ส่วนเรื่องหลักฐานต่างๆนั้นไม่มีปัญหาอะไร
  ป้าดีบอกว่าการจดเป็นมูลนิธิที่ใช้เงินประเดิม  สองแสนบาทนั้นทำได้เพียง  4  กรณีเท่านั้นคือ 
  1 เป็นมูลนิธิที่ตั้งโดยหน่วยงานราชการ
  2 เป็นมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษา
  3 เป็นมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการกีฬา
  4 เป็นมูลนิธิเพื่อสงเคราะห์โรคเอดส์
  ดังนั้นจึงขอเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ส่วนพวกเราจะทำอย่างไรกันต่อไปก็ต้องพิจารณาในทีมงานครับ แต่ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าต้องใช้เงินมากถึงขนาดนั้น สู้เอามาทำประโยชน์แก่สมาชิกและเกษตรกรแบบอื่นคงดีกว่าครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Don ที่ สิงหาคม 07, 2011, 07:34:18 AM
ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องมูลนิธิที่เท่าไหร่ อันใดที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด คณะกรรมการเว็บน่าจะเห็นดีที่สุดแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: chaiyaphum thamsri ที่ สิงหาคม 15, 2011, 10:19:01 AM
ขอให้ทีงานพอเพียงสู้ๆครับหลายกำลังใจคอยช่วยท่านอยู่เปิดสำนักงานได้เมื่อไหร่แจ้งชาว กพพ ให้ทราบด้วยคร้าบท่าน


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Kasetsom Sakamula ที่ สิงหาคม 17, 2011, 10:33:34 PM
ขอเป็นกำลังใจให้ครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: p_boom2599 ที่ สิงหาคม 19, 2011, 09:20:19 AM
สมาชิกน้องใหม่  ขอเป็นกำลังใจให้จ้า  เกษตรอย่างเราจะได้ลืมตาอ้าปาก :-X


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: variya9 ที่ สิงหาคม 20, 2011, 06:37:24 PM
ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนค่ะ   แต่ยังไม่เป็นอะไรเลยกลัวจะยังช่วยอะไรไม่ได้   ถ้าได้เบอร์โทรด้วยก็จะได้คุยสอบถามกันสะดวกกว่านะคะ  เพราะยังใช้คอม ไม่เก่งค่ะ   ไม่ค่อยรู้ว่าจะเข้าไปถาม ตอบตรงไหนดีค่ะ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: popeang2011 ที่ สิงหาคม 29, 2011, 04:03:01 PM
อ่านแล้วรู้สึกประทับใจมากครับ..ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆคนนะครับ
ถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกมาได้เลยนะครับเต็มใจและพร้อมที่จะรับใช้ครับ
ขณะนี้ผมได้ศึกษาด้านการสงเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เอกการจัดการการผลิตพืช
เหลือฝึกปฏิบัติที่ศูนย์วิจัยข้าวที่สุพรรณบุรีและที่มหาลัยอีก2วิชาก็จะจบแล้วครับ

                                                                           ขอบคุณครับที่มีแต่สิ่งดีๆให้แก่พี่น้องชาวเกษตพอเพียง
                                                                                           popeang2011 สุพรรณบุรี


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: pian65 ที่ กันยายน 03, 2011, 03:11:04 PM
บ้านเกิดอยู่ จ.สุรินทร์ครับ 
ขอเป็นกำลังใจให้ ขอให้ประสบผลสำเร็จ  และถ้ามีสาขา ที่สุรินทร์ก็จะอาสาเข้าร่วมด้วยครับ
....เพียร พอ เพียง.....


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Chalerm Nutirong ที่ กันยายน 05, 2011, 10:07:32 AM
สวัสดี ทุกท่านครับ
ผม สมาชิกใหม่ ขอเข้ามาเป็นลูกศิษย์ ท่านอาจารย์ทั้งหลาย ที่ใช้ประสบการณ์
มาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับ

ขอบพระคุณมากครับ

เฉลิม นุธิรงค์


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: pui00 ที่ กันยายน 10, 2011, 12:44:28 AM
 ;D ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ขอฝากตัวด้วยอีกคนนะคะ เพิ่งสมัครมาเป็นชาวนามือใหม่คะ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ เป็นคนกทม.คะ แต่เพิ่งทำนาที่สุพรรณคะ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: panpetch ที่ กันยายน 16, 2011, 09:46:29 AM
สมาชิกใหม่ครับ คงต้องร่วมด้วยช่วยกัน เช่น ขอรับบริจาคตามกำลังศรัทธา แนวเดียวกับการปลูกป่าของทิดโส นะครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: bank18 ที่ กันยายน 16, 2011, 07:15:10 PM
พวกเราสู้ต่อไปครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Tommy_LA ที่ กันยายน 17, 2011, 07:39:36 PM
จากหน้าแรก
"...และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีผู้เข้าชมทั้งหมดรวมแล้วไม่น้อยกว่า 8-10 ล้านคน..."
น่าจะเป็น 8-10 ล้านคนครั้ง นะครับ คือเป็นอะไรที่ซ้ำคนเดิมได้  แต่ไม่ซ้ำครั้งที่เปิดดู  ;)


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: P.Mai ที่ กันยายน 19, 2011, 01:17:36 PM
ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆท่านครับ :-*


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Suppachok ที่ กันยายน 19, 2011, 07:57:19 PM
ผมว่า ถ้าตั้งเป็นมูลนิธิไมได้ก็ตั้งเป็น "ชมรมเกษตรพอเพียง" ก็ได้ สำคัญที่เป้าหมายเราจัดตั้ง  ขอเป็นกำลังใจอีกคน


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: mookmoo ที่ พฤศจิกายน 04, 2011, 04:15:42 PM
ขอเป็นกำลังใจให้ทีงานทุกๆท่านนะครับ ที่ได้เสียสละช่วยเหลือเกษตรกรไทยทุกคน  สู้ต้อไปนะครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: พี่แสง ที่ ธันวาคม 19, 2011, 11:34:10 PM
ถ้าสมาชิกมี5หมื่นคน คนละ10บาท น่าจะทำได้


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: vaja ที่ ธันวาคม 21, 2011, 10:15:12 PM
มันสำคัญที่เป้าหมายและความตั้งใจที่จะทำไม่ใช่หรือ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ploydee ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2012, 08:38:17 PM

เป้นกำลังใจให้ทีมงาน "เกษตรพอเพียง" ทุกๆท่าน เราจะอยู่เคียงข้าง กพพ. ตลอดไป


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: boyboom ที่ มีนาคม 10, 2012, 07:25:27 AM
 :o 500000 บาท...ทำไมทุนจดทะเบียนมันแพงจังอ่ะครับ

แล้วอย่างนี้ ทีมงาน กพพ จะเอายังไงเนี่ย  ถ้า 5 แสนผมว่าหนักไปนะครับ

ส่วนตัวไม่มีความรู้เรื่องการจดมูลนิธิเท่าไหร่  แต่ 5 แสนนี่ เยอะกว่าที่ทีมงานตั้งใจไว้ในคราวแรก (2 แสน)

มากกว่าเท่าตัวอีกอ่ะครับ  ยังไงถ้าได้จำนวนสมาชิกที่ตั้งใจ ลงชื่อสมัคร หลักหมื่นคนขึ้น (ถ้าจะทำต่อ)

ขอรับบริจาคคนละ 50 บาทไม่น่าจะเดือดร้อนสมาชิกมากนะครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานต่อไปครับ :-[ :-[


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: rannet ที่ มีนาคม 14, 2012, 11:35:57 AM
 ;D

เปลี่ยนเป็น "สมาคมเกษตรพอเพียง"  การจดทะเบียนคงไม่ถึง 2 แสนนะครับ
ยกตัวอย่างเช่น  "สมาคมการค้านักธุรกิจผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย"   เป็นต้น www.tscclub.org
    ลองพิจารณาดู 
    ผมขอสมัครด้วยคนครับ...


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: nokkinjuu ที่ พฤษภาคม 21, 2012, 02:35:46 PM
เห็นด้วยนะคะ..ที่จัดตั้งเป็น....สมาคมหรือ....ชมรมหรือ....ฯลฯ

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนา...ความจริงใจและความสามัคคีกันของสมาชิกเกษตรพอเพียงค่ะ

ยินดีให้ความร่วมมือตามกำลังความสามารถนะคะ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: pathum831 ที่ มิถุนายน 04, 2012, 10:56:31 AM
 :-[ :-[ เยี่ยมมากครับขอเป็นกำลังใจให้


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ivbpat ที่ กรกฎาคม 26, 2012, 09:14:07 PM
เรื่องการจัดตั้งมูลนิธินั้นจะค่อนข้างยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายและเรื่องเสียภาษีนะครับควรตรวจสอบให้ดีก่อนครับ ถ้าตั้งชมรมจะไม่ยุ่งนะครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: padee ที่ สิงหาคม 17, 2012, 04:20:33 PM
สวัสดีคะ ทีมงานและสมาชิก ทุกท่าน
          วันนี้ ขอมาอัพเดท เรื่องราวเกี่ยวกัยการ ขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง ค่ะ 
ป้าดี  ได้รับไฟล์เอกสารจากชาวนาประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคมสักวันที่ 8,9  แต่ไม่ไ่ด้ตรวจสอบเอกสาร
เกิดความล่าช้า เพราะ ป้าดีมีงานที่ต้องไปประชุมต่างจังหวัดและลงพื้นที่ ไม่ค่อยเจอกับเจ้าหน้าที่และมีข้อขัดข้อง คือ
1.เอกสารหลักฐานสิทธิ์ในที่ดิน(โฉนด)ของป้า เนื่องจากเอาไปประกันตัวผู้ต้องหา โดยไม่ได้
ถ่ายเอกสารไว้ เพิ่งถอนประกันมาเมื่อกลางเดือนกรกฏาคม แล้วจัดพิมพ์เอกสารรวบรวมนำไงปยื่นขอต่อนายทะเบียน
เมื่อวันที่ 20กว่า อีกอาทิตย์ต่อมา เจ้าหน้าทีแจ้งว่า
2.แบบคำให้การและตรวจสอบประวัติของคณะกรรมการ ไม่ถูกต้อง เป็นแบบที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลนิธิ ป้าดีต้องรับกลับมาพิมพ์ใหม่ทั้งหมด 7 คน
3. และข้อบังคับ แก้ไขใหม่ระเบียบฯ กำหนดให้ไม่มีสาขา แต่เราทำไปมีสาขาภาคตะวันออก (บ้านพี่วุฒิ) ต้องทำเอกสารใหม่ทั้งชุด
4.หนังสือรับรองจากธนาคาร ของเดิมยอกเงินไม่ครบ 2 แสน(ป้าดีลืมตรวจสอบ) ได้โทรติดต่อดวงพรจัดทำใหม่เรียบร้อยแล้ว
   สรุป เอกสารถูกต้องครบถ้วน การตรวจสอบประวัติผ่าน  ป้าดียื่นคำขอ  พร้อมตราประทับมูลนิธิ
 และสำเนาเอกสารทั้งหมด อีก 4 ชุด และรับรองสำเนาถุกต้องทุกฉบับ  ยื่นคำขอใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 จะได้รับการอนุม้ติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่เกิน อีก 1- 2อาทิตย์ ข้างหน้า นี้

   ต้องขออภัยสมาชิก ทุกท่่านด้วย

       ป้าดี


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ดวงพร ที่ สิงหาคม 18, 2012, 08:42:49 AM
ขอบคุณป้าดีค่ะที่ทำเพื่อพวกเราทุกคนนะคะ..


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงต้า ที่ สิงหาคม 18, 2012, 03:03:19 PM
ขอบคุณครับป้าดี   
อีกไม่นาน  เราจะมีมูลนิธิกันแล้ว ;D ;D


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: padee ที่ กันยายน 05, 2012, 07:24:33 AM
 สวัสดีคะ  ทุกคน

     ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  รอให้ ชาวนา  มาประกาศ นะคะ

                        ป้าดี


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: Magnum (rew) ที่ กันยายน 07, 2012, 01:51:04 PM
ครับ  ;D


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: tapairat ที่ กันยายน 08, 2012, 02:02:52 PM
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและเสียสละทรัพย์สินและเวลาเพื่อเวปนี้ค่ะ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: jutaro ที่ กันยายน 25, 2012, 08:41:25 AM
 ;)ยินดีด้วยครับ ขอที่อยู่สำนักงานที่จัดตั้งที่ชัดเจนหน่อยได้หรือเปล่าครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: aewaeang ที่ กันยายน 25, 2012, 01:35:39 PM
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ   ;) ;) ;)


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ไก่โต้ง ที่ กันยายน 25, 2012, 01:38:06 PM
;)ยินดีด้วยครับ ขอที่อยู่สำนักงานที่จัดตั้งที่ชัดเจนหน่อยได้หรือเปล่าครับ


ที่ตั้ง มูลนิธิเกษตรพอเพียง   
เลขที่ 1/150 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี


(http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/Foundation/01.jpg)


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: jutaro ที่ กันยายน 26, 2012, 09:26:49 PM
;)ยินดีด้วยครับ ขอที่อยู่สำนักงานที่จัดตั้งที่ชัดเจนหน่อยได้หรือเปล่าครับ


ที่ตั้ง มูลนิธิเกษตรพอเพียง   
เลขที่ 1/150 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี


([url]http://i1155.photobucket.com/albums/p549/kai2005_03/Foundation/01.jpg[/url])

ชัดเจนมากครับ  สมัครสมาชิกหน้านี้เรียบร้อยแล้วครับ
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=32921.0;topicseen


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: คนเกษตร เมืองแป๊ะ ที่ กันยายน 27, 2012, 08:30:40 AM
สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับ  ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: nokkinjuu ที่ กันยายน 27, 2012, 09:47:21 AM
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทีมงานทุกท่าน
ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม
 :-[ :-[ :-[


รักและชื่นชมน้ำใจป้าดีมากค่ะ :-*


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: bank18 ที่ ตุลาคม 28, 2012, 10:50:27 AM
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันทำเหงื่อทุกหยดของท่านไม่ไหลเสียเปล่าประโยชน์ครับ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนครับ  จากเกษตรพอเพียง ที่อยู่บนเขาครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: rannet ที่ พฤศจิกายน 02, 2012, 10:49:44 AM
 ;) ;)

  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ..

  สมัครสมาชิกแล้วครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: mohock03 ที่ มกราคม 10, 2013, 10:02:22 PM
อ้าว...อยู่ข้างบ้านเรานี่เอง... ;)


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงตาดำ ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2013, 10:28:18 AM
;)ขอชื่นชม ทุกๆท่านที่เสียสละ  เวลา  แรงกาย  แรงใจเพื่อ กพพ ครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: virojsoon ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2013, 11:07:30 AM
ยินดีกับมูลนิธิ ชื่นชมกับความเสียสละของทุกๆท่านครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: คุณปู่ บ้านสวนชลิดา ที่ มีนาคม 15, 2013, 08:39:28 AM
นี่คือปฏิธานอันหาญกล้า เพื่อให้ปวงประชานั้นสดใส ขอให้ชาวเกตษรพอเพียงยิ่งก้าวไกล ให้เจริญเรื่อยไปอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับชาวเกษตรพอเพียงทุกท่าน ได้เห็นแนวทาง ปฏิธานแล้วน่าชื่นชมครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวในฐานะสมาชิกเกษตรพอเพียงมือใหม่ด้วยคนครับ คาดว่ากลางปีหน้าคงได้ลงเต็มตวละครับ


หัวข้อ: Re: ประกาศชี้แจง "การจัดตั้งมูลนิธิเกษตรพอเพียง"
เริ่มหัวข้อโดย: hotmail1172 ที่ มิถุนายน 03, 2013, 05:36:59 PM
3ปี^^